Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Jawidzu

Telefon: (81) 757 70 44 ; email: sp_jawidz@interia.pl


2020-05-03 13:17:25

Organ prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego,

§  Pomoże dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.

§  Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.

§  Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.

§  W miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń.

§  W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.

§  Wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu).

§  Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.

§  Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

Rodzicu:

§  Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

§  Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa
i ust
podczas drogi do i z placówki.

§  Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

§  Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji.
Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

§  Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
czy zabawek.

§  Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

§  Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się
przez obserwację dobrego przykładu.